Substrat dachowy intensywny SPG I-E

Kategoria:

Opis

Substrat dachowy intensywny SPG I-E

Substrat dachowy intensywny SPG I-E to specjalistyczne podłoże glebowe mineralno-organiczne przeznaczone do upraw na dachach intensywnych w układach wielowarstwowych z zastosowaniem drenaży w postaci mat z tworzyw sztucznych bądź kruszyw.

Dzięki użyciu kruszyw drenażowych o zróżnicowanych frakcjach i optymalnej zawartości składników organicznych substrat dachowy SPG I-E zapewnia stabilną wegetację roślin na dachu zielonym.

Zastosowanie

 • warstwa wegetacyjna pod nasadzenia na dachach płaskich 0 – 5° (dachy odwrócone i ocieplone, płyty stropowe nad garażami i tarasami, donice)

 • substrat dachowy intensywny pod rośliny cebulowe, byliny, trawniki, krzewy, drzewa

 • w przypadku nasadzeń roślin kwasolubnych należy indywidualnie dostosować program nawożenia i zakwaszania podłoża

 • zalecana miąższość min. 15 cm. Przy miąższości powyżej 35 cm zalecamy stosowanie pod substratem SPG I-E podłoża nieorganicznego, np. podglebia wypełniającego SPG P-P lub SPG P-W

 • substrat dachowy intensywny w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych

 • sposób składowania i instalacji na placu budowy zgodnie z Zaleceniami Producenta

Cechy produktu

 • substrat dachowy produkowany z materiałów pozyskiwanych lokalnie oraz pochodzących z recyklingu

 • substrat dachowy dopuszczony do obrotu Decyzją P-270/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • nie rozprzestrzeniający ognia zgodnie z Wytycznymi FLL

 • produkowany od 2009 roku

Forma dostawy

 • luzem lub w big bagach o poj. 1 m3

Przykładowe zastosowanie

Schemat przykładu zastosowania substratu intensywnego na dachu zielonym

Zalecenia wykonawcze


Dostawa

Substrat dachowy należy dostarczyć na budowę luzem pod przykryciem lub w kontenerach elastycznych typu big-bag. Nie należy dostarczać substratu w stanie nadmiernego nasycenia wodą lub zmrożenia. Nie należy dostarczać substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego właściwości fizyczne lub chemiczne.

Składowanie

Po dostarczeniu na plac budowy substrat dachowy należy składować w miejscu do tego przygotowanym. Teren powinien być oczyszczony oraz mieć zapewniony odpływ wody opadowej, tj. na podłożu utwardzonym bądź na materiale zabezpieczającym substrat przed zanieczyszczeniem, np. na piasku lub geowłókninie. W przypadku konieczności dłuższego składowania na placu budowy substrat dachowy należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, zachwaszczeniem, wymywaniem, erozją i nadmiernym zawilgoceniem.

Instrukcja instalacji

 • Substrat dachowy należy transportować z miejsca składowania na miejsce instalacji taczkami, wozidłami, taśmociągami, podnośnikami lub dźwigami. Niedopuszczalny jest transport substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego właściwości fizyczne lub chemiczne.

 • Przed ułożeniem substratu w miejscu docelowym należy upewnić się co do stanu geowłóknin filtracyjnych w przypadku układów wielowarstwowych lub stanu geowłóknin chłonno-ochronnych w przypadku układów jednowarstwowych oraz usunąć z nich wszelkie ewentualne nieczystości. Należy zadbać o odpowiednie zakłady na geowłókninach, aby substrat nie dostał się do warstwy drenażowej.

 • Substraty dachowe należy układać warstwami o grubości do 10 cm z równoczesnym wstępnym zagęszczaniem walcem o nacisku ok. 200 kg bez użycia urządzeń mechanicznych. Górną powierzchnię substratu wyrównać i po zagęszczeniu spulchnić grabiami w celu przygotowania do nasadzeń.

 • Podczas układania warstw substratu niedopuszczalne jest doprowadzanie do jego nadmiernego zagęszczenia. W przypadku konieczności użycia transportu poziomego na wcześniej wykonanych warstwach dachu zielonego na powierzchni substratu należy ułożyć utwardzone elementy w celu równomiernego rozłożenia obciążenia, np. płyty betonowe, gumowe lub drewniane. Po zakończeniu robót płyty zdjąć, a podłoże znajdujące się pod nimi spulchnić, aby przywrócić właściwe zagęszczenie substratu.

 • Przed przystąpieniem do nasadzeń należy zapoznać się z kartą techniczną substratu oraz wymaganiami siedliskowymi roślin. Substrat należy odpowiednio zagęścić i w razie potrzeby zwilżyć jego powierzchnię. Po nasadzeniu roślin powierzchnię substratu docisnąć wokół bryły korzeniowej.

 • Nasadzenia należy wykonać bezzwłocznie, aby uniknąć ryzyka zachwaszczenia substratu, chyba że układanie substratu wykonywane jest w okresie zimowym. W przypadku zachwaszczenia substratu przed wykonaniem nasadzeń należy użyć ogólnie dostępnych środków chwastobójczych zgodnie z instrukcją producenta.

 • Po upływie roku od wykonania robót ponownie sprawdzić skład chemiczny substratu i przygotować odpowiednie nawożenie. Badania należy powtarzać co najmniej przez kolejne 3 lata, aby monitorować wypłukiwanie składników odżywczych.

 • Warunkiem prawidłowego funkcjonowania substratu jest zastosowanie elementów napowietrzających warstwę drenażową (np. opaski żwirowe, skrzynki kontrolne) oraz sprawnych technicznie urządzeń odprowadzających wodę opadową. Substrat powinien być układany ze spadkiem w kierunku elementów odwadniających.

 • Niedopuszczalne jest kierowanie spływu wody z powierzchni utwardzonych oraz innych dachów bezpośrednio na substrat.

 • Należy unikać stałego podmakania dolnej warstwy substratu wodą z warstwy drenażowej.

 • Nie wskazane jest układanie substratu w miejscach bezodpływowych i tych, w których tworzą się zastoiny wody. W przypadku stwierdzenia zastoin wody na substracie należy bezzwłocznie sprawdzić sprawność techniczną (drożność) urządzeń odwadniających oraz warstw drenażowych.

 • Niedopuszczalna jest instalacja substratu na przemoczonych geowłókninach, jak również w czasie opadów deszczu. W przypadku konieczności wykonywania robót w okresie deszczowym należy ułożyć na geowłókninie pod substratem warstwę 2-3 cm piasku płukanego o frakcji 0-2 mm.

 • Niedopuszczalna jest instalacja substratu zanieczyszczonego. Zanieczyszczony substrat należy usunąć z placu budowy. Zanieczyszczenia pobudowlane  (np. resztki zapraw cementowych, kawałki kostki brukowej itp.) należy bezwzględnie usunąć wraz z wierzchnią warstwą substratu.