Substrat dachowy ekstensywny SPG E-E

Kategoria:

Opis

Substrat dachowy ekstensywny SPG E-E

Substrat dachowy ekstensywny SPG E-E to specjalistyczne podłoże glebowe mineralno-organiczne przeznaczone do upraw na dach zielony ekstensywny płaski w układzie wielowarstwowym – w rozwiązaniach systemowych z matami drenażowymi i z drenażem z kruszyw. Stosowany jest także na dach zielony spadzisty w układzie jednowarstwowym. Zapewnia stabilne warunki ukorzeniania się i rozwoju dla roślin o niewielkich wymaganiach siedliskowych – takich jak mchy, zioła, trawy sucholubne, byliny w postaci nasion, pędów, sadzonek, mat wegetacyjnych. Substrat dachowy ekstensywny SPG E-E zapobiega także rozrastaniu się chwastów na dachu zielonym.

Zastosowanie

 • warstwa wegetacyjna pod nasadzenia na dach płaski 0 – 5° (dach odwrócony i ocieplony, płyty stropowe nad garażami, tarasami i ostatnią kondygnacją)

 • warstwa wegetacyjna pod nasadzenia na dach spadzisty do 45° z zastosowaniem systemu zabezpieczeń przed poślizgiem i erozją

 • substrat dachowy pod rozchodniki, rojniki, trawy, zioła i byliny sucholubne

 • zalecana miąższość od 6 cm do 20 cm

 • substrat dachowy ekstensywny w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych

 • sposób składowania i instalacji na placu budowy zgodnie z Zaleceniami Producenta

Cechy produktu

 • substrat dachowy produkowany z materiałów pozyskiwanych lokalnie oraz pochodzących z recyklingu, dopuszczony do obrotu Decyzją P-271/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest odporny na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5:2006 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej 1278/15/Z00NP)

Forma dostawy

 • luzem lub w big bagach o poj. 1 m3

Przykładowe zastosowanie

Schemat zastosowania substratu ekstensywnego SPG E-E na dachu zielonym

Zalecenia wykonawcze

Dostawa

Substrat dachowy należy dostarczyć na budowę luzem pod przykryciem lub w kontenerach elastycznych typu big-bag. Nie należy dostarczać substratu w stanie nadmiernego nasycenia wodą lub zmrożenia. Nie należy dostarczać substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego właściwości fizyczne lub chemiczne.

Składowanie

Po dostarczeniu na plac budowy substrat dachowy należy składować w miejscu do tego przygotowanym. Teren ma być oczyszczony oraz zapewniający odpływ wody opadowej, tj. na podłożu utwardzonym bądź na materiale zabezpieczającym substrat przed zanieczyszczeniem, np. na piasku lub geowłókninie.W przypadku konieczności dłuższego składowania na placu budowy substrat dachowy należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, zachwaszczeniem, wymywaniem, erozją i nadmiernym zawilgoceniem.

Instrukcja instalacji

 • Substrat dachowy należy transportować z miejsca składowania na miejsce instalacji taczkami, wozidłami, taśmociągami, podnośnikami lub dźwigami. Niedopuszczalny jest transport substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego właściwości fizyczne lub chemiczne.

 • Przed ułożeniem substratu w miejscu docelowym należy upewnić się co do stanu geowłóknin filtracyjnych w przypadku układów wielowarstwowych lub stanu geowłóknin chłonno-ochronnych w przypadku układów jednowarstwowych oraz usunąć z nich wszelkie ewentualne nieczystości. Należy zadbać o odpowiednie zakłady na geowłókninach, aby substrat nie dostał się do warstwy drenażowej.

 • Substraty dachowe należy układać warstwami o grubości do 10 cm z równoczesnym wstępnym zagęszczaniem walcem o nacisku ok. 200 kg bez użycia urządzeń mechanicznych. Górną powierzchnię substratu wyrównać i po zagęszczeniu spulchnić grabiami w celu przygotowania do nasadzeń.

 • Podczas układania warstw substratu niedopuszczalne jest doprowadzanie do jego nadmiernego zagęszczenia. W przypadku konieczności użycia transportu poziomego na wcześniej wykonanych warstwach dachu zielonego na powierzchni substratu należy ułożyć utwardzone elementy w celu równomiernego rozłożenia obciążenia, np. płyty betonowe, gumowe lub drewniane. Po zakończeniu robót płyty zdjąć, a podłoże znajdujące się pod nimi spulchnić, aby przywrócić właściwe zagęszczenie substratu.

 • Przed przystąpieniem do nasadzeń należy zapoznać się z kartą techniczną substratu oraz wymaganiami siedliskowymi roślin. Substrat należy odpowiednio zagęścić i w razie potrzeby zwilżyć jego powierzchnię. Po nasadzeniu roślin powierzchnię substratu docisnąć wokół bryły korzeniowej.

 • Nasadzenia należy wykonać bezzwłocznie, aby uniknąć ryzyka zachwaszczenia substratu, chyba że układanie substratu wykonywane jest w okresie zimowym. W przypadku zachwaszczenia substratu przed wykonaniem nasadzeń należy użyć ogólnie dostępnych środków chwastobójczych zgodnie z instrukcją producenta.

 • Po upływie roku od wykonania robót ponownie sprawdzić skład chemiczny substratu i przygotować odpowiednie nawożenie. Badania należy powtarzać co najmniej przez kolejne 3 lata, aby monitorować wypłukiwanie składników odżywczych.

 • Warunkiem prawidłowego funkcjonowania substratu jest zastosowanie elementów napowietrzających warstwę drenażową (np. opaski żwirowe, skrzynki kontrolne). Również niezbędne są sprawne technicznie urządzenia odprowadzających wodę opadową. Substrat powinien być układany ze spadkiem w kierunku elementów odwadniających.

 • Niedopuszczalne jest układanie substratu w miejscach bezodpływowych i tych, w których tworzą się zastoiny wody. W przypadku stwierdzenia zastoin wody na substracie należy bezzwłocznie sprawdzić sprawność techniczną (drożność) urządzeń odwadniających oraz warstw drenażowych.

 • Niedopuszczalna jest instalacja substratu na przemoczonych geowłókninach, jak również w czasie opadów deszczu. W okresie deszczowym należy ułożyć na geowłókninie pod substratem warstwę 2-3 cm piasku płukanego o frakcji 0-2 mm.

 • Niedopuszczalna jest instalacja substratu zanieczyszczonego. Zanieczyszczony substrat należy usunąć z placu budowy. Zanieczyszczenia powstałe w trakcie budowy (np. resztki zapraw cementowych, kawałki kostki brukowej itp.) usuwa się wraz z wierzchnią warstwą substratu.